VAN DE MAKERS VAN WISCATOEFENEN.NL

Algemene Voorwaarden Wiscat Academy®

Laatste update: 30 januari 2024

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – een Overeenkomst van Wiscat Academy®, onderdeel van Hoe-Koop-Ik.nl B.V., gevestigd in Soest, KVK-nummer 60400536.

Definities
Aanmelddatum: de datum waarop de Klant het abonnement heeft betaald.
Einddatum: de datum waarop het abonnement verloopt.
Inschrijving: een door de Klant ingestuurde en door Wiscat Academy® bevestigde aanmelding voor afname van een abonnement.
Klant: iedere (rechts)persoon die bij Wiscat Academy® een abonnement afneemt.
Wiscat Academy®: het merklabel/onderdeel van Hoe-Koop-Ik.nl B.V. waaronder de aanbieder het abonnement levert aan Klant.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Wiscat Academy® en de Klant in de vorm van de afname van een abonnement.

Geldigheid
Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site (wiscat-academy.nl en de subsite start.wiscat-academy.nl) en op alle transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten.
Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of op een andere manier gebruik te maken van deze site, stem je er mee in akkoord te zijn en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Door het gebruik van de site geef je aan dat je kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden en er mee akkoord bent.

Totstandkoming Overeenkomst
Door af te rekenen voor een abonnement en een vinkje te plaatsen in het vakje voor “akkoord op de Algemene Voorwaarden”, gaat Klant met Wiscat Academy® een Overeenkomst aan voor de aangegeven studieduur en verklaart Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
Afrekenen kan uitsluitend via het afrekenformulier op de Website.

De Overeenkomst komt tot stand zodra Wiscat Academy® de ontvangst van de inschrijving heeft bevestigd aan de klant via een e-mail en zodra de betaling voor het abonnement door Wiscat Academy® ontvangen is.

Verlengen en beëindiging Overeenkomst
Klant neemt de dienst af voor de duur van het abonnement (1 maand, 2 maanden of 3 maanden). De abonnementsduur staat aangegeven in de bevestigingsmail en in de factuur. De datum van verzending van de bevestigingsmail is de Aanmelddatum. Tussentijdse beëindiging van het abonnement is niet mogelijk.

De Overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de abonnementsperiode, die is vastgelegd in de bevestigingsmail. De Einddatum is gelijk aan de Aanmelddatum vermeerderd met de duur van het gekozen abonnement. Voor een 1 maand abonnement is dat 30 dagen, voor een2 maanden abonnement is dat 60 dagen en voor een 3 maanden abonnement is dat 90 dagen. Na beëindiging houden de wederzijdse rechten en plichten op te bestaan.
Het beëindigde abonnement kan niet worden hervat. Klant kan na afloop wel een nieuw abonnement kopen, voor de gewenste duur.

Wij behouden ons het recht voor om klanten de toegang tot de site tijdelijk of permanent te ontzeggen, mocht daar aanleiding voor zijn. Klant stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn naar Klant of een derde partij voor de gevolgen van stopzetting van toegang. Stopzetting leidt niet tot recht op compensatie.

Registratie en account
Om gebruik te maken van onze diensten moet Klant een account aanmaken. Dat gebeurt tijdens het afrekenproces op onze website. Tijdens het afrekenen moet Klant akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Daarmee stemt Klant ermee in om de accountgegevens, inclusief wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen.

Daarnaast mag Klant nooit toestaan dat iemand anders zijn/haar accountgegevens gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden met het gebruik van zijn/haar accountgegevens (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord).

Meldingsplicht: Zodra Klant vaststelt dat derden gebruik maken van zijn/haar accountgegevens is Klant verplicht ons direct op de hoogte te stellen. Dit kan ook plaatsvinden door diefstal, lekken of op een andere wijze.

Klant is niet gerechtigd zijn/haar account over te dragen aan een derde. Ook is Klant niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het abonnement over te dragen aan een derde.

Persoonsgegevens
Voor de toegang tot onze site en onze diensten en de registratie kunnen wij Klant om persoonsgegevens vragen. Wij garanderen een zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Lees hier meer over in ons Privacy Statement.
Klant garandeert dat de verstrekte gegevens actueel en juist zijn.

Gebruik
Het gebruik van en toegang tot de online leeromgeving is uitsluitend toegestaan voor eigen studie van Klant. Het delen, verkopen of afstaan van inhoud of toegang aan derden is verboden.
Door bezoek en gebruik van onze site, gaat Klant ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is. Deze website mag niet gebruikt worden voor het publiceren of verspreiden van content dat (gedeeltelijk) bestaat uit schadelijke computersoftware.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

Intellectueel eigendom en rechten
De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website van Wiscat Academy® blijven te alle tijden bij Wiscat Academy®.
Daaronder vallen auteursrechten en merkrechten op opleidingscontent, beeld en adviezen. Het is niet toegestaan inhoud of gegevens op welke wijze dan ook te gebruiken of openbaar te maken. Of op welke manier dan ook te verveelvoudigden of te kopiëren in welke vorm dan ook zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) downloaden, fotograferen/ filmen, verzenden, weergeven of doorlinken. All rights reserved.

Bij overtreding van de intellectuele eigendomsrechten is de klant aan Wiscat Academy® een boete verschuldigd van dertigduizend euro per overtreding. Dit is van kracht zonder nadere ingebrekestelling en is onverminderd het recht van Wiscat Academy® op schadevergoeding op grond van de wet.

Garanties
Wij doen ons uiterste best om een probleemloze online leeromgeving aan te bieden.
-Wij garanderen niet dat de website van Wiscat Academy® te allen tijde (ononderbroken) beschikbaar is.
-Wij garanderen niet dat door het volgen van onze e-learning jij de Wiscat zal halen.
-Wij garanderen niet dat onze diensten volledig aan je eisen of verwachtingen zullen voldoen.
-Alle lesstof en oefenopgaven zijn met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. In de website kunnen typefouten, rekenfouten of onnauwkeurigheden voorkomen.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor (in-)directe schade, gevolgschade, bedrijfsschade, alles van welke aard ook. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen, adviezen, of schade door toegang tot onze site of door gebruik van onze site.
Hierbij is ook inbegrepen verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens en winstderving of verlies van inkomsten. Alsmede schade door (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen of adviezen.

Onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van Klant voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site is beperkt tot de waarde van het aangeschafte abonnement. Dit is ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien. Deze beperking is van toepassing op alle vorderingen van Klant van elke soort en aard.

De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook wanneer de schade is veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.

De beperking van onze aansprakelijkheid geldt niet wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Wiscat Academy of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

De klant vrijwaart Wiscat Academy tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de klant zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Wiscat Academy.

Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt één jaar na de dag waarop de klant bekend is geworden of had kunnen zijn met de schade en met de aansprakelijkheid van Wiscat Academy daarvoor.

Wijziging Algemene Voorwaarden
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze Algemene Voorwaarden. Deze worden van kracht op het moment van publicatie op de website. Wij versturen daar geen persoonlijke berichten over. Als gebruiker van de website kan Klant zelf een controle uitvoeren op veranderingen of updates. Het gebruik van de website na updates wordt gezien als acceptatie van de vernieuwde Algemene Voorwaarden.
Wij vermelden de wijzigingsdatum op de betreffende pagina op de website.

Geschillen en toepasselijk recht
Op een met Wiscat Academy® afgesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Contact
Wiscat Academy® is bereikbaar via de contactpagina op wiscat-academy.nl

Scroll naar boven